Mountaineering Ireland www.mountaineering.ie.


Sligo/Leitrim Mountain Rescue www.sligoleitrimmrt.ie/ 


Northwest Mountain Rescue www.nwmrt.org/ 


Sligo Mountaineering Club